Weidehof Krimpenerwaard zet zich elke dag in voor onze mooie waard. Op deze pagina leest u meer over onze projecten.


WIS Vlist:

21 melkveehouders gaan gecoördineerd door Weidehof Krimpenerwaard en in samenwerking met ANV Lopikerwaard, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en gemeente Krimpenerwaard concreet aan de slag met klimaatadaptatieve bedrijfsmaatregelen. Daarnaast wordt de waterkwaliteit verbeterd en verhogen de maatregelen de biodiversiteit in de polders bij Vlist. In het project wordt op 352 hectare een water infiltratie systeem (WIS) gerealiseerd op veenweidegronden. Met dit project wordt concreet gewerkt aan:

  • vermindering van bodemdaling door meer water te infiltreren in droge tijden
  • verduurzaming van de melkveehouderij
  • verminderde uitstoot van CO2
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • verhogen van biodiversiteit

Bij dit project is sprake van steun uit het ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

ELFPObekijk meer

 


 

GLB Pilot:

Met het de GLB pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, willen we kennis vergaren van de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Tevens heeft dit project als doel onderzoek te doen naar de invloed van slootwaterpeil op de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten. Dit project kan bijdragen aan een innovatieve inzet van de instrumenten in het nieuwe GLB-beleid. Met als doel het grondwaterpeil te verhogen om bodemdaling en emissies te reduceren, zonder vermindering van waterkwaliteit, maar met behoud van biodiversiteit op slootkanten en randen.

Bij dit project is sprake van steun uit het ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

LNV
europa

 

Samenwerkende partijen in dit project zijn:

bui-tegewoon
ppp
nmi

 

bekijk meer