Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit

Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ doet het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) onderzoek naar de invloed van slootwaterpeilen en de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het slootwaterpeil op de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten. De resultaten van dit onderzoek kunnen handvatten geven voor het nieuwe GLB-beleid. Wij worden in dit project ondersteund door een projectteam van ervaren adviseurs van PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon.

Grondwaterpeil verhogen met hoger slootpeil

Het verhogen van het grondwaterpeil kan op verschillende manieren: waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage), het verhogen van het slootpeil en greppelinfiltratie. Door greppelinfiltratie en het slootwaterpeil te verhogen is de verwachting dat met bescheiden investeringen ook een hogere grondwaterstand te bereiken is. Deze maatregelen worden nog weinig ingezet, dus er is ook weinig praktijkkennis over. Over de effecten van deze maatregelen op het agrarisch gebruik (opbrengsten, draagkracht, vertrapping), biodiversiteit en de stabiliteit van slootkanten weten we ook nog weinig. Met dit onderzoek willen wij dit gebrek aan kennis over dit onderwerp oplossen.

Zes proeflocaties, drie verschillende slootwaterpeilen

Er zijn zes proeflocaties ingericht met op elke locatie drie verschillende slootwaterpeilen. Op drie van deze locaties is greppelinfiltratie toegepast. De locaties zijn gekozen op basis van de samenstelling (kwaliteit) van de veengrond en de breedte van de percelen. Tijdens de proefperiode van twee jaar houden we toezicht op de grondwaterstanden van deze percelen. Ook onderzoeken we de gewasopbrengst, berijdbaarheid, intrappingsgevoeligheid (en daarmee de mogelijkheid tot het weiden van melkkoeien) en insporingsgevoeligheid. We kijken ook naar de stabiliteit en vegetatie van de slootkanten.

Samenwerking met drie melkveehouders

In dit project werken we samen met drie melkveehouders in de Krimpenerwaard. Aan de West-Vlisterdijk in Vlist, Zuidbroek te Bergambacht en Wetering Oost te Lekkerkerk zijn watergangen voorzien van dammen en pompen om de verschillende slootwaterpeilen te realiseren. Alle proefpercelen zijn voorzien van peilbuizen zodat we de grondwaterstanden nauwkeurig kunnen volgen. Ook op andere manieren vindt er monitoring plaats om alle effecten van slootwaterpeilverhoging en greppilinfiltratie te kunnen meten. De samenwerking met melkveehouders is belangrijk voor de inzet van hun praktische kennis en voor de inrichting van de proeflocaties. Daarbij draagt de samenwerking met melkveehouders bij aan het draagvlak van de in de toekomst te ontwikkelen methodes.

Met de resultaten van dit project krijgen we inzicht in hoe én waar vernatting effectief is en hoe we dit praktisch kunnen vormgegeven. Het project is in het voorjaar van 2022 gestart en loopt nog tot eind 2023. De eerste onderzoeksresultaten worden binnenkort bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie onze video

Wilt u meer weten over dit praktijkonderzoek? Bekijk dan ook onze video over de GLB Pilot. Daarin vertelt Leon Kastelein (PPP-Agro Advies West) meer over het project. Burchart de Jong (PPP-Agro Advies West) neemt u mee het perceel op en laat zien hoe het slootpeil wordt verhoogd en hoe hij wekelijks metingen doet. Rudi Terlouw (Bui-TeGewoon) deelt zijn eerste bevindingen over de vegetatie en zijn vermoedens over de invloed op de weidevogelpopulatie. Ook vertelt een van de deelnemende melkveehouders, Jaap Schep (Kaasboerderij Schep), over zijn ervaringen met het project.