Met de GLB pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners als PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-tegewoon praktijkonderzoek uit naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Zo gaan we kennis opdoen over verschillende manieren om de grondwaterstanden te beïnvloeden op onze veengronden in de Krimpenerwaard.

Daarnaast heeft dit project als doel om praktijkervaring op te doen over de invloed van slootwaterpeil op de stabiliteit, vegetatieontwikkeling en stabiliteit van slootkanten, draagkracht, opbrengst, etc. Het ontwikkelen van deze praktijkkennis kan handvatten geven voor het nieuwe GLB-beleid.

De projectlocaties zijn dit voorjaar ingericht. Aan de West-Vlisterdijk in Vlist, Zuidbroek te Bergambacht en Wetering Oost te Lekkerkerk zijn watergangen voorzien van dammen en pompen om de verschillende slootwaterpeilen te realiseren. Alle proefpercelen zijn voorzien van peilbuizen zodat de grondwaterstanden nauwlettend kunnen worden gevolgd. Ook op andere wijze vindt er monitoring plaats om alle effecten van slootwaterpeilverhoging en greppilinfiltratie te kunnen meten.

Eind 2023 zal deze pilot worden afgerond. We verwachten dan een goed beeld te hebben van de genomen maatregelen. Vervolgens zal dit worden verwerkt in een handreiking van de opgedane kennis met een koppeling naar de praktijk.