Weidehof en het ACK werken samen met verschillende bedrijven en de vrijwilligers van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) aan de monitoring van voorkomende soorten in onze waard.
Gedurende het weidevogelseizoen wordt het gedrag van weidevogels gemonitord om zo te bepalen waar nesten zich bevinden en welke vogels kuikens hebben. Een grote rol hiervoor is weggelegd voor de weidewachters van de NVWK. De vrijwilligers zijn gekoppeld aan een eigen gebied of agrariër en houden voor die percelen zo goed als mogelijk bij welke vogels er voorkomen.
Om een beeld te krijgen van de predatiedruk worden in 2018 tellingen gedaan van vliegende predatoren als kraai en reiger. Daarnaast wordt de habitat geschiktheid voor grondpredatoren bekeken.
Landelijk is de enorme teruggang in insecten veelvuldig in het nieuws. Om de insecten voor weidevogels te monitoren wordt door het Louis Bolk instituut een onderzoek uitgevoerd in de polder Krimpen ad Lek. Op een aantal momenten in het groeiseizoen wordt op verschillende percelen in beeld gebracht hoeveel insecten aanwezig zijn. Het onderzoek zal uitwijzen hoe het voedselaanbod van insecten voor weidevogels in deze polder is.