Om de weidevogels te verwennen is het ons streven de percelen op sommige plekken natter te maken zodat het voedsel makkelijk te bereiken is.

Voor de deelnemers is het niet vanzelfsprekend om land onder water te zetten,  want veel percelen zijn al nat. Agrariërs proberen drassige situaties juist te voorkomen door de afwatering zo goed mogelijk in te richten. Deze denkwijze en manier van beheer van percelen is al vele generaties oud.

Dit heeft als gevolg dat de aanleg van plasdras situaties veel flexibiliteit en omdenken van de agrariër vergt. Desondanks groeit het besef dat de aanleg van een plas-dras locatie het weidevogelbeheer positief versterkt. Door dit groeiende besef en het meedenken van agrariërs in ons gebied zijn er in het weidevogelseizoen van 2018 op acht locaties plas-dras pompen geplaatst voor het creëren van een plas-dras situatie. Gebleken is dat de plas-dras locaties werken als een magneet op weidevogels. Op alle locaties zijn veelvuldig foeragerende weidevogels waargenomen. Daarnaast zijn in de omgeving van de plas-dras veel broedparen aangetroffen en waren kuikens regelmatig foeragerend waar te nemen in de slikkerige randen naast de natte greppel of perceel.

De resultaten zijn zo goed dat het Agrarisch Collectief in het volgende broedseizoen op meer plaatsen wil werken met (greppel) plas-dras locaties.

PZH_EU_financiering.jpg