Aan het begin van het weidevogelseizoen 2018 heeft het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard een drone aangeschaft om weidevogelnesten te kunnen vinden. Deze drone is uitgerust met een thermische (warmtebeeld) camera. Door ‘s ochtends vroeg te vliegen kan het warmte verschil tussen een vogel en het omliggende perceel goed worden waargenomen door de camera.

Een voorbeeld uit de praktijk:

"We zullen niet snel vergeten dat een boer en een aantal weidewachters de avond voor het vliegen trots 9 nesten hadden gevonden. Met de nodige bravoure kwam een aantal weidewachters de volgende ochtend, want "wat kon die drone daaraan nou toevoegen?!" Na wat overtuigingskracht van de dronepiloot 'van dienst' werden nog 12 andere nesten gevonden. De weidewachters waren overtuigd van de drone als hulpmiddel!"

De drone is in het seizoen van 2018 al een goed hulpmiddel gebleken bij het vinden van de nesten van weidevogels. Nesten van grutto, kievit, scholekster, slobeend, tureluur, krakeend en wilde eend zijn gesignaleerd door de camera. Doordat voor het maaien van de eerste snede de locaties van de nesten goed in beeld waren, zijn er goede afspraken gemaakt met de deelnemende boeren en is er waar mogelijk gezorgd voor een rustperiode op het perceel. 

Er waren verbeterpunten en leermomenten. Zo vinden we dat de software bij de drone nog betere resultaten zou moeten geven en is doorontwikkeling nodig. Daarnaast hebben we ontdekt dat kuikens in het lange gras vaak niet door de drone worden opgemerkt. De warmte die het kuiken afgeeft is dan te gering om zichtbaar te worden voor de camera. In kort gras kunnen de kuikens daarentegen gemakkelijk gesignaleerd worden.

Samen met Orphiction kijken we naar mogelijkheden voor verbetering van de software en een bredere inzet van de drone voor monitoring van (agrarisch) natuurbeheer.